Стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги, съгласно чл. 39 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Мрежа / Услуга

Параметър

Измерване

Мерна единица

Стандарт

 

 

Времето за което са

 

 

 

Време за първоначално

изпълнени най-

 

 

 

бързите 95% и 99% от

3 дни

 

 

свъзване към мрежата

 

 

заявките

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент на заявки,

 

 

 

 

изпълнени до датата

 

 

Фиксирана /

 

договорена с клиента,

 

 

 

а когато процентът е

 

 

достъп до

 

 

 

 

под

 

 

Интернет

 

 

 

Процент изпълнени заявки

80% - среден брой на

99%

 

 

 

 

 

дните закъснение след

 

ETSI EG 202 057-1

 

 

договорената дата

 

 

 

 

 

 

 

Времето, за което са

 

 

 

 

отстранени най-

 

 

 

Време за отстраняване на

бързите 80% и 95% от

3 часа

 

 

повреди

валидните повреди по

 

 

абонатните линии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент на повредите,

 

 

Фиксирана

Процент отстранени

отстранени в рамките

 

 

на максималния срок,

 

 

 

повреди на абонатната

 

 

 

определен в договора

100%

 

 

линия

 

 

с клиента

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимална

 

 

 

 

постигната скорост на

 

 

 

 

предаване на

81 Mbit/s

 

 

 

данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимална постигната

 

 

 

 

скорост на предаване

2 Mbit/s

 

 

 

на данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постигната скорост на

Средна стойност и

 

 

 

предаване на данни

стандартно

 

 

 

 

отклонение на

 

 

 

 

скоростта на

44 Mbit/s

 

 

 

предаване на данни

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефициент на успешните

Процент на

 

 

 

опити за предаване на

неуспешните опити за

0,12 %

 

 

данни

предаване на данни

 

 

 

 

Достъп до

 

 

 

 

 

Средна стойност на

 

ETSI EG 202 057-4

Интернет

 

 

 

закъснението при

 

 

 

 

54 ms

 

 

 

предаване на данни

 

 

 

 

 

 

Закъснение при предаване

 

 

 

 

Стандартно

 

 

 

на данни (еднопосочно)

отклонение на

7 ms

 

 

 

закъснението